השפעת התוכנית על המארג הבית-ספרי

כתב: מנהל קריית חינוך בי"ס "למדעים ואומנויות" בעפולה אשר ברקו 
(יוני 2006)

תוכנית אקדמיה פועלת בבית ספרנו מספר שנים. במהלך תקופה זאת, נבנתה ועוצבה דמותה הייחודית של התוכנית, תוך שהיא יוצרת "נקודות תפר" עם ההווי התרבותי והמרקם הפדגוגי של בית הספר.
להבדיל מתכניות אחרות הפועליות בבית הספר, תוכנית אקדמיה מטביעה חותם עמוק על התרבות הבית ספרית כולה. התנהלות התוכנית הפכה לדגמי עבודה המיושמים על כלל תלמידי בית הספר.
להלן מספר נקודות מרכזיות המאפיינות את הדגמים השונים:
הגדרת קריטריונים לתלמידי הכיתה
תלמידי כיתת אקדמיה נדרשים לעמוד בשורת קריטריונים. המועמדים המתאימים נדרשים להשתתף בראיון קבלה אותו עורכים נציגי התוכנית והצוות החינוכי של בית הספר.

שיטת קבלה זאת יוצרת מודל ברור וחד משמעי לסטנדרטיזציה מוגדרת בבית הספר, שעד כה היתה עמומה וגבולותיה מטושטשים. סטנדרטיזציה זאת הלכה והתרחבה למסגרות נוספות בבית הספר, דבר שהבהיר את פרופיל תלמידי הכיתות ואפשר להעניק להם את הטיפול החינוכי ההולם את צרכיהם הייחודיים. 

עריכת מיפויים בחתכים שונים
בהיבט הלימודי - מבחינת הרכב לימודים והישגים לימודיים. מיפוי זה חושף את החוזקות והחולשות בהרכבו הלימודי של התלמיד ומכוון את העשייה הפדגוגית, כולל שינוי הרכב לימודי ו/או תגבור התלמיד במקצועות בהם הוא מתקשה.

המיפוי הלימודי מוצג בפני כל בעלי העניין הרלוונטיים לתלמידי הכיתה: מחנך, מורים מקצועיים, הורי התלמיד, רכז השכבה, יועצת וההנהלה. על בסיסו מוגדרים היעדים להשגה עם התלמיד לפרק זמן מסויים וכן מגובשות התכניות האישיות שלו. מיפוי זה נבחן מספר פעמים לאורך השנה, ומעודכן לאור ההישגים המשתנים של התלמיד.

בתחום התפקודי: נערכים מיפויים המתייחסים להיבטים תפקודיים של התלמיד, כמו הגדרת הקשיים בתפקודו, איתור המקור לקשיים וגיבוש צעדים להתמודדות איתם. במסגרת מיפויים אלה נבדק אם מקור הקשיים בליקויי למידה, בבעיות אישיות, רגשיות, חברתיות וכדומה. תוצאותיו של מיפוי זה משוקללות בתכנית העבודה האישית שנבנית לכל תלמיד.

בעקבות הניסיון שצברנו בעריכת המיפויים לתלמידי אקדמיה,  גיבשנו מודל לעריכת מיפויים לימודיים שהלך והתרחב לכלל תלמידי בית הספר והפך לכלי עבודה בסיסי עבור המורים וההנהלה.

עריכת שיחות קבועות עם התלמידים בנקודות צומת מרכזיות במהלך השנה
במסגרת תוכנית אקדמיה נערכות שיחות קבועות של נציגי התוכנית והצוות  החינוכי של בית הספר עם תלמידי הכיתה. שיחות אלה נערכות לא פעם אף בהשתתפות הורי התלמידים. גם תהליך עבודה זה הורחב  והפך להיות חלק מהתרבות הבית ספרית. שיחות שנערכו עד כה בין מחנך לתלמיד, נערכות בפורומים רחבים יותר הכוללים מחנך, רכז שכבה, הנהלה וצוות ייעוצי.

רכז מלווה לתכנית
המתכונת המוצלחת של רכז אישי המלווה את התכנית הפכה לאבן יסוד בכל פרוייקט ייחודי אחר בבית הספר.
תפקידיו של הרכז הפכו לחלק מכל תוכנית בבית הספר:
       * יצירת קשר אישי עם כל תלמיד והוריו וליווי התלמיד.
      * מעקב אחר תפקודו הלימודי של התלמיד.
      * מעקב אחר קשיים רגשיים-חברתיים ואישיים של התלמיד. 
       * תיווך בין המורים המקצועיים לתלמיד.
      * הנחיית המורים המקצועיים בכל הנוגע לצרכי התלמיד.

סטודנטים חונכים
תוכנית אקדמיה הציעה מודל ייחודי של סטודנטים חונכים תלמידים. המפגש האישי בין הסטודנט לתלמיד ממלא פונקציות קריטיות בחייו של המתגבר, כמו חבר, אח בוגר ומורה אישי תומך. למודל  זה כמעט ולא נמצא אח ורע בתכניות ייחודיות אחרות בבית הספר. כאן התגלה קושי ליישם מודל מוצלח זה בתכניות אחרות, אך אימצנו אותו בצורות דומות:
   *   תלמידים משכבת גיל גבוהה יותר מלווים תלמידים אחרים. 
    *  תלמידים "חזקים" יותר מלווים ותומכים בתלמידים המגלים קשיים, אף באותה קבוצת לימוד ו/או כיתה.
    *  מורים מקצועיים מוצמדים לתלמידים מסוימים ומלווים אותם.

 
דוגמא למצויינות, התמדה ונחישות
תלמידי כיתת  אקדמיה מהווים מודל לחיקוי  מצד תלמידי בית הספר:
      * ברצונם להתקדם ולהצליח.
      * הם מוכנים להשקיע שעות רבות מעבר לשעות הלימודים בתגבורים אישיים.
      * בנכונותם לפתח עצמם בסדנאות לפיתוח כישורי למידה.

התנהגות זאת מקרינה על כלל תלמידי בית הספר ומעודדת מצויינות והישגיות. היא מעודדת תלמידים אחרים להכיר בחשיבותם של הצבת יעדים אישיים, בנייית תכנית והשקעת עבודה מאומצת להשיגה כדרך המרכזית להצליח ולממש כישורים אישיים. כמו כן, היא מעבירה מסר ברור וחד משמעי כי האמונה של אדם ביכולתו היא המפתח להצלחה ואין גבול ליכולת כל עוד האדם מאמין בעצמו ומוכן להשקיע לעבר השגת יעדיו.

בתקופה זאת, בה הדברים הנחשבים בעיני הנוער  הם לא פעם דווקא אלה הקלים להשגה, ישנה חשיבות רבה להצגת מודלים אחרים.

1. מכוונות ללימודים אקדמיים -תלמידי תוכנית אקדמיה פועלים במטרה להמשיך את לימודיהם באחד מהמוסדות להשכלה גבוהה. כוונה זו משרה על כלל תלמידי השכבה מודעות  לנושא הלימודים האקדמיים כהמשך טבעי ללימודיהם התיכוניים.

2. תדמית בית הספר –כניסתה של תוכנית אקדמיה והתנהלותה הייחודית תרמה באופן משמעותי להעלאת קרנו של בית הספר בעיני תושבי עפולה. לפני כשמונה שנים היה בית הספר בתחתית מבחינה תדמיתית, דבר שהתבטא ברישום אליו, בהישגים הלימודיים, בתחושה האישית שליוותה את המורים וכדומה. בעקבות עבודה שיטתית, ובמידה לא מבוטלת באמצעות כניסתה של תוכנית אקדמיה לבית הספר, ניכר שיפור בכל ההיבטים הללו. בעקבות כניסתה של התוכנית גדל הביקוש לבית הספר, לא רק מקרב תלמידי עפולה אלא אף מחוצה לה.

בניית אתרים