Y.R.F הקרן להתחדשות בחינוך

 

תחילת הדרך                                                  

YRF נוסדה בניו-יורק בשנת 1989 על ידי קבוצת צעירים יהודיים, בעלי מקצועות    

חופשיים, בשנות ה-30 לחייהם, שהתנדבו לתרום מכספם, קשריהם וכישוריהם למען     

עתיד חברתי טוב יותר בישראל. בשנת 1997 הוקמה עמותה אחות ישראלית של YRFלהתחדשות בחינוך, המורכבת מקבוצת מתנדבים צעירים ישראליים, מתחומי הבנקאות, הנדל"ן ועוד.                                                              

חברי העמותה פועלים למען הגשמת עתיד חינוכי טוב יותר בישראל. זאת, תוך התייחסות לכל פרויקט כאל יוזמה עסקית, המושתתת על תוכנית עסקית מוגדרת, בעלת מטרות ויעדים המלווים בפיקוח ובבקרה.             

 

שוויון הזדמנויות                                           

מקימי YRF בחרו בתחום החינוך מתוך אמונה, ששוויון הזדמנויות בחינוך וצמצום   

פערים חברתיים הינם מפתח לחברה בריאה ומגובשת יותר. YRF שמה לה למטרה

לאפשר לכל ילדה וילד, ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, לממש את הפוטנציאל הטמון בהם.  באמצעות חינוך משלים במקצועות מוגדרים, זוכים ילדים רבים להכנה לתעודת        

בגרות, המעלה את סיכויהם להשתלב בעתיד כתורמים, ולא כנתרמים, בחברה           

הישראלית.                                                                 

 

לפרוץ את מעגל המצוקה                                        

נתונים מצביעים על פערים מדאיגים בהישגים הלימודיים של השכבות השונות בחברה   

הישראלית. פערים שנוצרו, בין היתר, בשל קיצוצים בשעות הוראה ובתקציב          

החינוך. בעוד השכבות המבוססות מקבלות מענה של 'חינוך אפור', מצאו עצמן        

השכבות החלשות יותר (ובכללן כ- 600 אלף ילדים הנמצאים מתחת לקו העוני)         

נטולות אמצעים לחינוך משלים. כדור השלג של החברה הישראלית גלגל לפיתחה        

פערים חברתיים הגדלים משנה לשנה, ועימם מצטמצם שיעור הזכאים לבגרות ובוגרי    

האוניברסיטאות. תעודת הבגרות והלימודים באקדמיה הם שרביט הקסם היחיד,         

שאפשר לפרוץ את מעגל המצוקה.                                              

  

 עשרות פרויקטים, אלפי תלמידים                                

YRF להתחדשות בחינוך יזמה, הקימה ומימנה בין השנים 1990-2006 עשרות           

פרויקטים, שסייעו ליותר מ- 66 אלף תלמידים בכל רחבי הארץ, בשלושה מודלים       

מרכזיים של פעילות:                                                   

  • תגבור לימודי בקבוצות קטנות, עם תשומת לב פרטנית במקצועות אנגלית,מתמטיקה ועברית.
  • התערבות במהלך הלימודים באמצעות פיצול כיתות והדרכת מורים.
  • מרכזי אנגלית ממחושבים-אינטראקטיביים ללימוד אנגלית.             

 

בניית אתרים